پرچم

اخبار اختصاصی

دومین جلسه دفاع پایان نامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به صورت مجازی برگزار شد

دومین جلسه دفاع پایان نامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به صورت مجازی برگزار شد

1400/04/28
برگزاری جلسه داوری ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

برگزاری جلسه داوری ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1400/04/13
برگزاری کارگاه بین المللی دو روزه ابزار ارزیابی عدالت در سلامت به همت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری کارگاه بین المللی دو روزه ابزار ارزیابی عدالت در سلامت به همت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

1400/04/12
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم ثمین سوداگری

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم ثمین سوداگری

1400/03/23
برگزاری جلسه داوری از پیش نویس پایان نامه آقای پاک سرشت

برگزاری جلسه داوری از پیش نویس پایان نامه آقای پاک سرشت

1400/03/18
هم اندیشی شبکه مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در راستای اهداف عدالت در سلامت

هم اندیشی شبکه مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در راستای اهداف عدالت در سلامت

1400/03/11
کنفرانس علمی یک روزه طب و بهداشت سالمندان (بررسی اختصاصی)

کنفرانس علمی یک روزه طب و بهداشت سالمندان (بررسی اختصاصی)

1399/12/12
جلسه وبینار ارزیابی جهت اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

جلسه وبینار ارزیابی جهت اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1399/09/22
آرشیو